Centrala NFZ przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Uwagi do projektu zarządzenia należy przesyłać do dnia 10 czerwca b.r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 2 ust. 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

19) wnioskujący – świadczeniodawcę w rozumieniu art. 5 pkt 41 lit. a i b ustawy, ubiegającego się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie poz, wykonującego działalność leczniczą zgodną z przedmiotem umowy, której dotyczy wniosek, a w przypadku wniosku o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń:

a)        lekarza poz – podmiot udzielający świadczeń z zakresu medycyny rodzinnej lub medycyny ogólnej, medycyny rodzinnej/ogólnej w połączeniu z pediatrią lub chorobami wewnętrznymi albo z zakresu pediatrii i chorób wewnętrznych,

b)        w zakresie transportu sanitarnego w poz – podmiot, o którym mowa w art. 161c ust. 1 ustawy,”;

2)     w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Świadczenia gwarantowane w rodzaju poz obejmują świadczenia z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych oraz pediatrii, ukierunkowane na promocję zdrowia, profilaktykę, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności oraz usprawnianie i pielęgnację świadczeniobiorcy podczas choroby, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, stosownie do przedmiotu umowy, udzielane są w sposób kompleksowy; w trakcie udzielania tych świadczeń, świadczeniodawca zapewnia realizację zadań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 55 ust. 6 ustawy.”;

3)     w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zapisy na listy świadczeniobiorców, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, świadczeniodawca prowadzi na bieżąco, uwzględniając prawa świadczeniobiorców, o których mowa w art. 28 ust. 1 – 1d ustawy oraz wymagania, o których mowa w art. 56 ustawy.”;

4)     w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Lekarz poz, może obejmować świadczeniobiorców opieką na podstawie deklaracji wyboru wyłącznie u jednego świadczeniodawcy realizującego umowę o udzielanie świadczeń lekarza poz.”;

5)     w § 14 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W przypadku zlecenia przez lekarza poz świadczeń gwarantowanych
z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn.zm.
3)), zlecenie winno pozostawać w zgodności z tymi przepisami oraz wystawiane jest na druku zgodnym ze wzorem określonym przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 7 tej ustawy.”;

6)     w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pielęgniarka poz, może obejmować świadczeniobiorców opieką na podstawie deklaracji wyboru wyłącznie u jednego świadczeniodawcy realizującego umowę o udzielanie świadczeń pielęgniarki poz.”;

7)     we wzorze umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, § 8 otrzymuje brzmienie:

 § 8. W przypadku, gdy świadczeniobiorca po raz czwarty i każdy kolejny w danym roku kalendarzowym dokonuje wyboru świadczeniodawcy, lekarza poz, pielęgniarki poz lub położnej poz, Świadczeniodawca informuje świadczeniobiorcę o obowiązku wniesienia z tego tytułu na rzecz właściwego Oddziału Funduszu opłaty w wysokości 80 zł.”.

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2014 r.

 

Prezes

Narodowego Funduszu Zdrowia[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, Nr 237, poz. 1654; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 567 i 619.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz .95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766 i 1290.